upleft fillet ii
Group 250

آشنایی با واحد مددکاری

مددکارِ اجتماعی به مددجو(یک فرد یا گروه یا جامعه) کمک می‌کند، مشکل خود را شناخته و به توانایی‌های خود پی ببرد و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود برآید.

مجموعه‌ای متشکل از تدابیر‌، مشاوره و فعالیت‌های حرفه‌ای که در قالب نهادها، سازمان‌ها، موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می‌شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه، زمینه بهزیستی، رشد و تعالی آن‌ها را فراهم کند.

واحد مددکاری ندای ماندگار نیز پس از شناسایی افراد آسیب دیده و در معرض آسیب، خصوصا زنان و کودکان منطقه دروازه‌غار با تشکیل پرونده و تشخیص مشکلات مددجویان، با هدف توانمندسازی و تاکید بر بهداشت و سلامت جسم و روان مددجویان تحت پوشش شرایط مناسبی برای ارائه و دریافت خدمات ایجاد می‌کند.

مددکاری ماندگار با جذب کمک مشارکت‌های مردمی و ارجاع و تعامل با مراکز و پایگاه‌های بهداشت و درمان، کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، مددکاری، روانشناسی، مراکز و کلینیک‌های توانبخشی، ادارات و مدارس آموزش و پرورش منطقه،‌‌ شهرداری ناحیه و سایرسازمان‌های مردم نهاد فعال در محله هرندی، اقدام به تامین هزینه و پیگیری موارد درمانی، تحصیلی ،کارآفرینی و کمک معیشتی می‌کند.

یکی از کارهای اساسی مددکاری ندای ماندگار نیز پیگیری موارد بیمه و اوراق هویت برای مددجویان فاقد مدارک ذکر شده است.

در مجموع در این واحد بیش از 200 پرنده برای مددجویان تشکیل شده است که تحت حمایت‌های مددکاری مجموعه هستند.

در نهایت، مددکاری اجتماعی، حرفه‌ای مبتنی بر عمل است که توسعه و تغییر اجتماعی، انسجام اجتماعی، توانمندسازی و آزادی افراد را ارتقاء می‌دهد. اصول عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت جمعی و احترام به تفاوت‌ها در مرکزیت قرار دارند. مددکاری اجتماعی، با تکیه بر نظریات مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و دانش بومی، افراد و ساختارها را در مقابله با چالش های زندگی و ارتقاء رفاه و بهزیستی درگیر می‌کند. مددکاری ندای ماندگار هم همین هدف را دنبال میکند.