آموزش بانوان


در حال حاضر ۴۴ نفر از بانوان منطقه آموزش های توانمندسازی مجموعه را دیده اند و در کارگاه خیاطی مشغول فعالیت هستند.

آموزش های مرتبط با ارتقای توانمندی های بانوان در سه حوزه انجام می شود :

آموزش توانمندی های حرفه ای و رشد اقتصادی

شامل آموزش هایی از قبیل : آموزش خیاطی و چرخ کاری صنعتی

آموزش چرم،سوخته نگاری،تکه دوزی،سوزن دوزی،کیف بافی،اپلیکه دوزی،روبان دوزی وگلیم بافی است

۲- آموزش های مرتبط با رشد و توانمندی های اجتماعی

شامل آموزش هایی از قبیل آموزش مهارت های زندگی به منظور تقویت مهارت های ارتباطی،تقویت اعتماد به نفس و روحیه ی کار جمعی،کنترل خشم و مهارت های کلامی

مهارت های فرزند پروری ، پیشگیری از کودک آزاری و پیشگیری از خشونت های خانگی، کلاس های مادر نوزاد و...

۲- آموزش سواد آموزی پایه برای بانوان بیسواد و یا کم سواد

برای هر نوع فعالیت حرفه آموزی و .. در موسسه دارا بودن حد اقل سواد پایه یک پیش نیاز مهم است و به همین منظور همواره از بدو تاسیس تا کنون، حضور در کلاس های سواد آموزی برای زنان مراجعه کننده یکی از شروط اصلی بوده است .

در مجموع هدف از آموزش های مجموعه توانمندی اجتماعی و حرفه ای؛کار آفرینی و ایجاد اشتغال واحساس خوب خود اتکایی و اعتماد به نفس برای زنان این منطقه است.