پروژه ها


تامین بسته غذایی برای ۱۷۰ خانواده تحت حمایت موسسه ندای ماندگار دروازه غار

مبلغ: ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

25%
 • ۱%

  موفقیت
 • ۲۷ روز

  زمان باقی‌مانده
 • ۳

  حمایت کننده

تامین بسته غذایی برای ۱۷۰ خانواده تحت حمایت موسسه ندای ماندگار دروازه غار

مبلغ: ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

25%
 • ۱%

  موفقیت
 • ۲۷ روز

  زمان باقی‌مانده
 • ۳

  حمایت کننده

تامین بسته غذایی برای ۱۷۰ خانواده تحت حمایت موسسه ندای ماندگار دروازه غار

مبلغ: ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

25%
 • ۱%

  موفقیت
 • ۲۷ روز

  زمان باقی‌مانده
 • ۳

  حمایت کننده

تامین بسته غذایی برای ۱۷۰ خانواده تحت حمایت موسسه ندای ماندگار دروازه غار

مبلغ: ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

25%
 • ۱%

  موفقیت
 • ۲۷ روز

  زمان باقی‌مانده
 • ۳

  حمایت کننده

تامین بسته غذایی برای ۱۷۰ خانواده تحت حمایت موسسه ندای ماندگار دروازه غار

مبلغ: ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

25%
 • ۱%

  موفقیت
 • ۲۷ روز

  زمان باقی‌مانده
 • ۳

  حمایت کننده

تامین بسته غذایی برای ۱۷۰ خانواده تحت حمایت موسسه ندای ماندگار دروازه غار

مبلغ: ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

25%
 • ۱%

  موفقیت
 • ۲۷ روز

  زمان باقی‌مانده
 • ۳

  حمایت کننده