واحد مددکاری


این بخش پس از شناسایی افراد آسیب دیده و در معرض آسیب، خصوصا زنان و کودکان بد سرپرست و بی سرپرست ،کودکان کارو افراد توانیاب در محله هرندی و با تشکیل پرونده و تشخیص مشکلات آنها، جهت ایجاد شرایط مناسب برای ارائه و دریافت خدمات با هدف توانمند سازی ،با تاکید بر بهداشت و سلامت و جسم و روان مددجویان تحت پوشش و با جذب کمک مشارکت های مردمی و ارجاع و تعامل با مراکز و پایگاه های بهداشت و درمان، کلینیک ها و بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی، مددکاری و روانشناسی، مراکز و کلینیکهای توانبخشی، ادارات و مدارس آموزش و پرورش منطقه ،شهرداری ناحیه و سایرسازمانهای مردم نهاد فعال در محله هرندی ،اقدام به تامین هزینه و پیگیری موارد درمانی ،تحصیلی ،کارآفرینی و کمک معیشتی نموده و پیگیر موارد بیمه و اوراق هویت برای مددجویان فاقد مدارک ذکر شده می باشد.