قیمت گذاری و طرح ها

با تعداد زیادی بلوک منحصر به فرد، می توانید به راحتی یک صفحه بدون کدنویسی بسازید. فروشگاه آنلاین بعدی خود را در چند دقیقه بسازید.

سرمایه گذاری

ویژگی های پیشرفته برای تیم های بزرگ با پروژه های پیچیده.

اعضای تیم نامحدود

5 ترابایت فضای ذخیره سازی ابری

پشتیبانی پریمیوم

پشتیبانی پریمیوم

نامحدود

120/هزار تومان ماهانه

حداکثر 200 عضو تیم

500 گیگابایت فضای ذخیره سازی ابری

جلسه نامحدود

پشتیبانی پریمیوم

استارتر

45/هزار تومان ماهانه

حداکثر 100 عضو تیم

100 گیگابایت فضای ذخیره سازی ابری

جلسه نامحدود

پشتیبانی پریمیوم

ویژگی های ما را بررسی کنید

با تعداد زیادی بلوک منحصر به فرد، می توانید به راحتی یک صفحه بدون کدنویسی بسازید. فروشگاه آنلاین بعدی خود را در چند دقیقه بسازید.

فرآیند راه اندازی سریع

با تعداد زیادی بلوک منحصر به فرد، می توانید به راحتی یک صفحه بدون کدنویسی بسازید. صفحه فرود بعدی خود را بسازید.

سفارشات سفارشی ایجاد کنید

با تعداد زیادی بلوک منحصر به فرد، می توانید به راحتی یک صفحه بدون کدنویسی بسازید. صفحه فرود بعدی خود را بسازید.

کوپن های متعدد

با تعداد زیادی بلوک منحصر به فرد، می توانید به راحتی یک صفحه بدون کدنویسی بسازید. صفحه فرود بعدی خود را بسازید.

کمپین های خود را سازماندهی کنید

با تعداد زیادی بلوک منحصر به فرد، می توانید به راحتی یک صفحه بدون کدنویسی بسازید. صفحه فرود بعدی خود را بسازید.

مشتریان را مدیریت کنید

با تعداد زیادی بلوک منحصر به فرد، می توانید به راحتی یک صفحه بدون کدنویسی بسازید. صفحه فرود بعدی خود را بسازید.

ردیابی سریع پیشرفت

با تعداد زیادی بلوک منحصر به فرد، می توانید به راحتی یک صفحه بدون کدنویسی بسازید. صفحه فرود بعدی خود را بسازید.

سوالات متداول

با تعداد زیادی بلوک منحصر به فرد، می توانید به راحتی یک صفحه بدون کدنویسی بسازید. فروشگاه آنلاین بعدی خود را در چند دقیقه بسازید.

با تعداد زیادی بلوک منحصر به فرد، می توانید به راحتی یک صفحه بدون کدنویسی بسازید. فروشگاه آنلاین بعدی خود را در چند دقیقه بسازید.

با تعداد زیادی بلوک منحصر به فرد، می توانید به راحتی یک صفحه بدون کدنویسی بسازید. فروشگاه آنلاین بعدی خود را در چند دقیقه بسازید.

با تعداد زیادی بلوک منحصر به فرد، می توانید به راحتی یک صفحه بدون کدنویسی بسازید. فروشگاه آنلاین بعدی خود را در چند دقیقه بسازید.

با تعداد زیادی بلوک منحصر به فرد، می توانید به راحتی یک صفحه بدون کدنویسی بسازید. فروشگاه آنلاین بعدی خود را در چند دقیقه بسازید.

پاسخ خود را نگرفته اید؟ با پشتیبانی ما تماس بگیرید

برای شروع آماده اید؟ با ایمیل خود ثبت نام کنید